آدرس:تبريز- گلشهر-خيابان شهيد صادقي- روبه روي برج شهران- پايين تر از غذاخوري باليق

 شماره تماس : 3846566-3854699     فكس: 3846567

علم تو را راهنمایی می کند ولی عمل تو را به هدف می رساند.(امام علي«ع») موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه پایان رسیدن.(آنتونی رابینز)